Możliwości druku UV LED w drukarni WielandPoprzedni artykuł 

W Dru­kar­ni Wie­land, która jest właścicielem marki Ba­ner­pol­ska.pl, zo­sta­ła uru­cho­mio­na druga drukarka inkjetowa UV. Tym razem wybór padł na dostawcę Color Labolatory z Warszawy i maszynę FLORA XTRA. Drukarka 3x2m to "flatbed" i jest wyposażona w 8 głowic KM 1024i co pozwala drukowac w trybie foto ponad 40m2. Jest wy­po­sa­żo­na w ener­go­osz­częd­ne utwardzanie LED. To jed­no z nie­wie­lu w Eu­ro­pie wdro­żeń te­go in­no­wa­cyj­ne­go roz­wi­ąza­nia, a za­ra­zem pierw­sza ma­szy­na UV LED w Dru­kar­ni Wie­land.

Wie­land Dru­kar­nia Cy­fro­wa, dzia­ła na sze­ro­kim ryn­ku usług dru­kar­skich i re­kla­mo­wych. Spe­cja­li­zu­je się w dru­ku cy­fro­wym (od te­go fir­ma roz­po­częła ist­nie­nie), dru­ku of­f­se­to­wym, dru­ku sol­wen­to­wym, dru­ku UV oraz dru­ku sub­li­ma­cyj­nym. Dru­kar­nia za­trud­nia 23 osoby, ma wła­sny bu­dy­nek 800m2 w pod­po­zna­ńskich Wi­rach oraz wy­na­jęty lo­kal 300m2 w Po­zna­niu. Klien­ci fir­my to wy­ma­ga­jące agen­cje re­kla­mo­we oraz klien­ci ko­ńco­wi.

- Zakup maszyny inkjet UV LED był naszym celem od około roku. Pierwsza maszyna Agfa UV była obciążana 20h na dobę a przy większych zamówieniach były kłopoty z wydajnością. Po instalacji możemy przyjąć zamówienia na wykonanie druku płyt 2000m2 w ciągu 3-4 dni. Do tego z łatwością i bez zniekształceń materiału, zadrukowujemy kartny warstwowe czy płyty Hips, co przy lampach UV było kłopotliwe. Rozpoczeliśmy również druk na szkle z nadrukiem białego koloru, dla jednego z naszych klientów, z bardzo dobrym efektem - podsumował inwestycje Paweł Wieland

FLora XTRA UV LED z Ripem Caldera to przed­sta­wi­ciel no­wej ge­ne­ra­cji urządzeń. Innowacyjny w porównaniu do innych maszyn jest system podsysu płyt oparty na 2 silnikach i 8 strefach. Nie potrzebuje zewnętrznego kompresora i filtrów. W za­kre­sie ener­go­osz­częd­no­ści zmniej­szo­no o 5kW mak­sy­mal­ną po­trzeb­ną mo­cy prądu pod­czas pra­cy. Wymiar stołu 320x210cm po­zwa­la na za­druk pełnych płyt 3x2m CMYK + biały, elementów już z wyciętym kształtem, płyt CD, dibondów, drewna, szkła, hipsów, kartonów w jakości wyższej niż LATEX! Dru­kar­ka osi­ąga pręd­ko­ść po­nad 100m2/h, a try­by wy­so­ko­ja­ko­ścio­we, po­zwa­lają na druk 40m2/h.

Dru­kar­nia Wie­land, pod­czas tar­gów „Fe­sti­wal Dru­ku” w dniach 12–13 wrze­sień br. w War­sza­wie, będzie wy­staw­cą na sto­isku H13.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności