SK Re­­­cy­­­kling za­­­pra­­­sza do współpra­­­cy. Ge­­pard Bi­­zne­­su 2017Poprzedni artykuł 

Fi­­­r­ma SK Re­­­­cy­­­­kling dzia­­­­ła na ry­­­n­ku od bli­­­­sko 10 lat. Obe­­­c­nie je­­­­ste­­­­śmy zna­­­­czącym w Po­­­l­sce do­­­­sta­­­w­cą ma­­­­ku­­­­la­­­­tu­­­­ry do pa­­­­pie­­­r­ni. Cie­­­­szy­­­­my się opi­­­­nią zna­­­­ko­­­­mi­­­­te­­­­go i nie­­­­za­­­­wo­­­d­ne­­­­go Pa­­r­t­ne­­­­ra.

NASZA FIRMA – TWÓJ PARTNER

 • Je­­­­ste­­­­śmy fi­­­r­mą, która nie­­­­u­­­sta­­­n­nie się roz­­­­wi­­­­ja.
 • Ma­­­k­sy­­­­ma­­­­li­­­­zu­­­­je­­­­my na­­­­szą wie­­­­dzę i do­­­­świa­­­d­cze­­­­nie w prze­­­­twa­­­­rza­­­­niu od­pa­­­­dów w su­­­­ro­­­w­ce go­­­­to­­­­we do po­­­­no­­­w­nej obrób­ki.
 • Ofe­­­­ru­­­­je­­­­my naj­le­­­p­sze w swo­­­­jej dzie­­­­dzi­­­­nie usłu­­­­gi zwi­­­­ąza­­­­ne go­­­­spo­­­­da­­­r­ką od­pa­­­­da­­­­mi po­­­­pro­­­­du­­­k­cy­­­j­ny­­­­mi.
 • Na­­­­sze pro­­­­ce­­­­sy zbie­­­­ra­­­­nia oraz prze­­­­twa­­­­rza­­­­nia od­pa­­­­dów opa­­­r­te są na no­­­­wo­­­­cze­­­­snych spo­­­­so­­­­bach pra­­­­cy.
 • Bu­­­­du­­­­je­­­­my dłu­­­­go­­­­tr­wa­­­­łe re­­­­la­­­­cje z na­­­­szy­­­­mi klie­­­n­ta­­­­mi i do­­­­sta­­­w­ca­­­­mi. Ak­tu­­­­a­­­l­nie je­­­­ste­­­­śmy zna­­­­czącym w Po­­­l­sce do­­­­sta­­­w­cą ma­­­­ku­­­­la­­­­tu­­­­ry do pa­­­­pie­­­r­ni. Cie­­­­szy­­­­my się opi­­­­nią zna­­­­ko­­­­mi­­­­te­­­­go i nie­­­­za­­­­wo­­­d­ne­­­­go Pa­­r­t­ne­­­­ra.

NASZA DROGA DO CELU – TWÓJ SUKCES

 • Ro­­­­zwój ka­­­­żde­­­­go dnia.
 • Co­­­­dzie­­­n­ny wkład w po­­­­pra­­­­wę śro­­­­do­­­­wi­­­­ska na­­­­tu­­­­ra­­­l­ne­­­­go.
 • In­no­­­­wa­­­­cy­­­j­no­­­­ść i spe­­­­cja­­­­li­­­­za­­­­cja.
 • Do­­­­sto­­­­so­­­­wy­­­­wa­­­­nie do in­­­­dy­­­­wi­­­­du­­­­a­­­l­nych po­­­­trzeb.
 • Pro­­­­fe­­­­sjo­­­­na­­­l­na ob­słu­­­­ga.
 • Pe­­­w­no­­­­ść i sta­­­­bi­­­l­no­­­­ść w od­bio­­­­rach.
 • Gwa­­­­ra­­­n­cja za­­­­do­­­­wo­­­­le­­­­nia ze współpra­­­­cy.

OFERTA DLA FIRM

Wy­­­­cho­­­­dzi­­­­my na­­­­prze­­­­ciw ocze­­­­ki­­­­wa­­­­niom Klie­­­n­tów re­­­­a­­­li­­­­zu­­­­jąc ko­­­m­ple­­­k­so­­­­we usłu­­­­gi zwi­­­­ąza­­­­ne z re­­­­cy­­­­kli­­­n­giem su­­­­ro­­­w­ców.

Za­­­­kres świa­­­d­czo­­­­nych usług:

SKUP MAKULATURY

(ulo­­­t­ki, ga­­­­ze­­­­ty, ksi­­­­ążki, opa­­­­ko­­­­wa­­­­nia ka­­­r­to­­­­no­­­­we, te­­­k­tu­­­­ra fa­­­­li­­­­sta, te­­­k­tu­­­­ra li­­­­ta, pa­­­­pier opa­­­­ko­­­­wa­­­­nio­­­­wy, ga­­­­ze­­­­ty, pa­­­­pie­­­­ry i ści­­­n­ki dru­­­­ka­­­r­skie, ści­­­n­ki z ni­­­sz­cza­­­­rek biu­­­­ro­­­­wych, pa­­­­pie­­­­ry biu­­­­ro­­­­we i re­­­­kla­­­­mo­­­­we)

 • współpra­­­­cu­­­­je­­­­my m.in. z dru­­­­ka­­­r­nia­­­­mi, ce­­­n­tra­­­­mi lo­­­­gi­­­­sty­­­cz­ny­­­­mi, szko­­­­ła­­­­mi, przed­sz­ko­­­­la­­­­mi, skle­­­­pa­­­­mi oraz za­­­­kła­­­­da­­­­mi pro­­­­du­­­k­cy­­­j­ny­­­­mi,
 • od­bie­­­­ra­­­­my ma­­­­ku­­­­la­­­­tu­­­­rę od Klie­­­n­ta wła­­­­snym trans­­­­po­­­r­tem na te­­­­re­­­­nie Wie­­­l­ko­­­­po­­­l­ski,
 • wy­­­­sta­­­­wia­­­­my ka­­­r­ty prze­­­­ka­­­­za­­­­nia od­pa­­­­dów (KPO).

SKUP TWORZYW SZTUCZNYCH

(fo­­­­lie opa­­­­ko­­­­wa­­­­nio­­­­we PE, LDPE, HDPE, pa­­­­ski opa­­­­ko­­­­wa­­­­nio­­­­we do bi­­­n­do­­­­wa­­­­nia, in­­­­ne wy­­­­bra­­­­ne two­­­­rzy­­­­wa z grup PE, PP, PS i PCV)

 • od­bie­­­­ra­­­­my fo­­­­lię m.in. ze skle­­­­pów, hu­­­r­to­­­w­ni, za­­­­kła­­­­dów pro­­­­du­­­k­cy­­­j­nych, ce­­­n­trów lo­­­­gi­­­­sty­­­cz­nych,
 • od­bie­­­­ra­­­­my fo­­­­lię od Klie­­­n­ta wła­­­­snym trans­­­­po­­­r­tem na te­­­­re­­­­nie Wie­­­l­ko­­­­po­­­l­ski,
 • wy­­­­sta­­­­wia­­­­my ka­­­r­ty prze­­­­ka­­­­za­­­­nia od­pa­­­­dów (KPO).

SKUP ZŁOMU

(złom sta­­­­lo­­­­wy i me­­­­ta­­­­le ko­­­­lo­­­­ro­­­­we: mie­­­­dź, alu­­­­mi­­­­nium, mo­­­­si­­­­ądz, brąz, ołów, cynk, stal nie­­­­r­dze­­­w­na)

 • za­­­­pe­­­w­nia­­­­my ko­­­m­ple­­­k­so­­­­we roz­­­­wi­­­­ąza­­­­nia w za­­­­kre­­­­sie sku­­­­pu, trans­­­­po­­­r­tu oraz obro­­­­tu zło­­­­mem sta­­­­lo­­­­wym oraz zło­­­­mem me­­­­ta­­­­li ko­­­­lo­­­­ro­­­­wych w opa­­­r­ciu o wy­­­­ma­­­­ga­­­­ne w te­­­­go ty­­­­pu dzia­­­­ła­­­l­no­­­­ści ze­­­­zwo­­­­le­­­­nia,
 • ​za­­­­kup zło­­­­mu pro­­­­wa­­­­dzi­­­­my w opa­­­r­ciu o za­­­­mówie­­­­nia do­­­­ra­­­­źne, jak i dłu­­­­go­­­­te­­­r­mi­­­­no­­­­we umo­­­­wy, uwzględ­nia­­­­jące wa­­­­ha­­­­nia ko­­­­niu­­n­k­tu­­­­ra­­­l­ne na ry­­­n­ku bra­­­­nży hu­­­t­ni­­­­czej,
 • sto­­­­su­­­­je­­­­my różno­­­­ra­­­­kie wa­­­­ru­­­n­ki pła­­­t­no­­­­ści, do­­­­sto­­­­so­­­­wa­­­­ne do in­­­­dy­­­­wi­­­­du­­­­a­­­l­nych ocze­­­­ki­­­­wań Klie­­­n­ta,
 • wy­­­­sta­­­­wia­­­­my ka­­­r­ty prze­­­­ka­­­­za­­­­nia od­pa­­­­dów (KPO).

​Na­­­­szym ko­­­n­tra­­­­he­­­n­tom ofe­­­­ru­­­­je­­­­my:

 • spra­­­w­ną oraz pro­­­­fe­­­­sjo­­­­na­­­l­ną ob­słu­­­­gę,
 • te­­­r­mi­­­­no­­­­wo­­­­ść oraz gwa­­­­ra­­­n­cję re­­­­a­­­li­­­­zo­­­­wa­­­­nych zle­­­­ceń,
 • wła­­­­sny trans­­­­port,
 • atra­­­k­cy­­­j­ne ce­­­­ny,
 • rze­­­­te­­­l­ną kla­­­­sy­­­­fi­­­­ka­­­­cję sku­­­­po­­­­wa­­­­nych od­pa­­­­dów,
 • wy­­­­sta­­­­wia­­­­my ka­­­r­tę prze­­­­ka­­­­za­­­­nia od­pa­­­­dów,
 • za­­­­pe­­­w­nia­­­­my do­­­­ku­­­­me­­­n­ty po­­­­twie­­­r­dza­­­­jące re­­­­cy­­­­kling i po­­­­twie­­­r­dza­­­­jące odzysk.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności