recepcja
Zaloguj się
e-mail  
hasło  
  (przypomnij hasło)
Zarejestruj się za darmo

Dla profesjonalisty

GRAFMASZ na targach REMA DAYS - 7 urządzeń RENZ do oprawy spiralnej, bigówki, falcerki, foliarki z opcją złoceniaPoprzedni artykuł 

Perforator Renz AP 300 compact
Perforator Renz AP 300 compact
Perforator Renz AP 360
Perforator Renz AP 360

W cza­sie te­go­rocz­nych tar­gów Re­ma Days Grafmasz prezentował kilkanaście urządzeń introligatorskich roz­wi­ązań z ofer­ty swo­ich od czo­ło­wych do­staw­ców w za­kre­sie opra­wy spi­ral­nej (nie­miec­ki RENZ), bi­go­wa­nia i fal­co­wa­nia (cze­ski Cy­klos), fo­lio­wa­nia i zło­ce­nia (an­giel­ski VIVID). Na sto­isku pokazano także urządzenia do pro­duk­cji bro­szur szy­tych (no­wo­ść w ofer­cie, urządze­nie an­giel­skiej fir­my Kas Pa­per Sy­stems) oraz pro­du­ko­wa­ną przez Graf­masz w Pol­sce kra­ja­rkę do pa­pie­ru (kra­jar­ka hy­drau­licz­na G52 H).

Dziękujemy wszystkim z Państwa którzy odwiedzili nasze stoisko i przypominamy o specjalnej ofercie przygotowanej na targi , która obowiązuje w okresie po targowym. Zapraszamy do kontaktu!

Podczas targów Grafmasz prezentował:

Au­to­ma­tycz­ne per­fo­ra­to­ry RENZ – pierw­sza pre­zen­ta­cja na tar­gach w Pol­sce

Fir­ma RENZ to nie­miec­ki pro­du­cent urządzeń spe­cja­li­zu­jący się w roz­wi­ąza­niach do opra­wy spi­ral­nej za­rów­no do pro­duk­cji ni­sko­na­kła­do­wej jak i wy­so­ko­na­kła­do­wej. Fir­ma Graf­masz od pra­wie 10 lat jest au­to­ry­zo­wa­nym przed­sta­wi­cie­lem Renz’a na pol­skim ryn­ku. W cza­sie tar­gów Re­ma­Days zaprezentowane zostały po raz pierw­szy w Pol­sce au­to­ma­tycz­ne per­fo­ra­to­ry Au­to­punch w 2 wer­sjach.

AP 360 to zna­ne na ryn­ku roz­wi­ąza­nie, pra­cu­jące rów­nież w czo­ło­wych pol­skich in­tro­li­ga­tor­niach i dru­kar­niach, umo­żli­wia­jące wy­so­ko­na­kła­do­wą per­fo­ra­cję blo­ków w for­ma­cie mak­sy­mal­nym do 360 x 360 mm. Dzi­ęki po­daj­ni­ko­wi ty­pu „Pa­ter No­ste­r” mo­żli­we jest ła­do­wa­nie ko­lej­nych sto­sów ar­ku­szy bez za­trzy­my­wa­nia ma­szy­ny. Urządze­nie mo­żna wy­po­sa­żyć w li­stwy per­fo­ru­jące otwo­ry o różnych kszta­łtach, w różnych po­dzia­łkach, a ta­kże li­stwy do per­fo­ra­cji prze­ry­wa­nej.

AP 300 com­pact to no­wy mo­del per­fo­ra­to­ra de­dy­ko­wa­ny dla firm sta­wia­jących na au­to­ma­ty­za­cję pro­duk­cji w ni­ższych na­kła­dach do for­ma­tu 300 x 320 mm. Umo­żli­wia on per­fo­ro­wa­nie pa­pie­ru, ale rów­nież okła­dek tek­tu­ro­wych o gru­bo­ści na­wet do 2 mm.

Mo­bi 500 – naj­bar­dziej ela­stycz­ne roz­wi­ąza­nie do opra­wy spi­ral­nej na ryn­ku

Na sto­si­ku nie za­brak­nie rów­nież półau­to­ma­tu do opra­wy w spi­ra­le Mo­bi 500 – urządze­nia umo­żli­wia­jące­go opra­wę blo­ków w spi­ra­lę w ka­żdej do­stęp­nej na ryn­ku śred­ni­cy w opar­ciu o stan­dar­do­we wy­po­sa­że­nie ma­szy­ny gdzie prze­zbro­je­nie urządze­nia pod in­ną spi­ra­lę zaj­mu­je kil­ka mi­nut. Pio­no­we pro­wa­dze­nie blo­ku na spi­ra­li gwa­ran­tu­je mo­żli­wo­ść opra­wy za­rów­no stan­dar­do­wych ka­len­da­rzy jak i dłu­gich blo­ków i blo­ków z po­nadwy­mia­ro­wą okład­ką.

Per­fo­ra­to­ry i za­ci­skar­ki elek­trycz­ne oraz ręcz­ne bin­dow­ni­ce

Li­stę pre­zen­to­wa­nych urządzeń uzu­pe­łnia­ją elek­trycz­ne per­fo­ra­to­ry w sze­ro­ko­ści 340 i 500 mm i elek­trycz­na za­ci­skar­ka ELC 500. Oprócz te­go za­pre­zen­to­wa­na zo­sta­nie rów­nież cie­sząca się opi­nią naj­so­lid­niej­sze­go urządze­nia na ryn­ku ręcz­na bin­dow­ni­ca SRW 360 oraz urządze­nie SPB 360 do opra­wy w co­raz po­pu­lar­niej­sze na pol­skim ryn­ku spi­ra­le wkręca­ne.

Fo­lio­wa­nie i zło­ce­nie w wer­sji Ma­trix

Fir­ma Graf­masz jest rów­nież od pra­wie 10 lat wy­łącz­nym przed­sta­wi­cie­lem an­giel­skiej fir­my VIVD, której fla­go­wym pro­duk­tem są półau­to­ma­tycz­ne fo­liar­ki z se­rii Ma­trix, pra­cu­jące w po­nad 100 pol­skich dru­kar­niach. Pneu­ma­tycz­ne urządze­nia w naj­now­szej wer­sji umo­żli­wia­ją nie tyl­ko la­mi­no­wa­nie fo­lia­mi błysz­czący­mi i ma­to­wy­mi, ale rów­nież sto­so­wa­nie spe­cjal­nych fo­lii do wy­bi­ór­cze­go zło­ce­nia i sre­brze­nia wy­dru­ków cy­fro­wych. Fo­lie spe­cjal­ne są obec­nie do­stęp­ne rów­nież w kil­ku­na­stu różnych ko­lo­rach. Tar­gi będą sta­no­wić zna­ko­mi­tą oka­zję do za­po­zna­nia się z mo­żli­wo­ścia­mi tej tech­no­lo­gii na ży­wo.

Au­to­ma­ty­za­cja bi­go­wa­nia i fal­co­wa­nia z cze­skim Cy­klo­sem

Rów­nież po raz pierw­szy na jed­nej im­pre­zie fir­ma Graf­masz za­pre­zentowała wszyst­kie półau­to­ma­tycz­ne i au­to­ma­tycz­ne bi­gów­ki z ofer­ty cze­skie­go Cy­klos’a. Urządze­nia te cie­szą się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem wśród pol­skich dru­ka­rń cy­fro­wych z uwa­gi pro­stą ob­słu­gę, wie­lo­funk­cyj­no­ść za­sto­so­wań, eu­ro­pej­ską nie­za­wod­no­ść i kon­ku­ren­cyj­ne ce­ny. Mo­del GPM 450 SA to urządze­nie półau­to­ma­tycz­ne de­dy­ko­wa­ne do bi­go­wa­nia i per­fo­ra­cji kre­sko­wej wy­po­sa­żo­ne w pro­gra­ma­tor. Mo­dele GPM 450 SPEED i AIRSPEED to urządze­nia au­to­ma­tycz­ne, które oprócz bi­go­wa­nia i per­fo­ra­cji po­sia­da­ją ta­kże funk­cje per­fo­ra­cji prze­ry­wa­nej frag­men­ta­rycz­nej, per­fo­ra­cji otwo­rów pod opra­wy w spi­ra­lę, a w przy­pad­ku wer­sji AIRSPEED rów­nież per­fo­ra­cji krzy­żo­wej i na­ci­na­nia. Ich do­dat­ko­wym plu­sem jest mo­żli­wo­ść po­łącze­nia w li­nię z dwu­ka­se­to­wą fal­cer­ką TRIFOLD ob­słu­gu­jącą ar­ku­sze o gru­bo­ści na­wet 350 gsm, której nie mo­gło rów­nież za­brak­nąć na li­ście urządzeń pre­zen­to­wa­nych na tar­gach.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności