Diners Club Polska: 74 proc. firm z sektora M¦P dobrze ocenia ostatnie 12 miesięcyPoprzedni artykuł 

​​​​​​​¬ródło: Badanie IBRIS na zlecenie Diners Club Polska, „Kondycja polskich M¦P”.
​​​​​​​¬ródło: Badanie IBRIS na zlecenie Diners Club Polska, „Kondycja polskich M¦P”.

Większo¶ć polskich M¦P jest zadowolona z ostatniego roku. Dla 30 proc. był on dobry, a dla 44 proc. raczej dobry – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Diners Club Polska. Mimo że wynik jest optymistyczny, z roku na rok przybywa firm, które negatywnie podsumowuj± swoj± działalno¶ć. W 2020 r. większo¶ć przedsiębiorców skupi się na pozyskaniu nowych klientów lub utrzymaniu obecnych.

2019 rok był udany dla większo¶ci polskich firm z sektora M¦P. 30 proc. oceniło go jako dobry, a 44 proc. jako raczej dobry – wynika z badania Diners Club. Niezadowolonych z tego okresu jest 25 proc. przedsiębiorstw.

- Większo¶ć firm dobrze ocenia ostatnie 12 miesięcy, dlatego możemy wnioskować, że spora grupa przedsiębiorców zrealizowała swoje plany. Warto jednak zaznaczyć, że porównuj±c wyniki z trzech ostatnich lat, zauważamy systematyczny spadek pozytywnych ocen. Z 2017 roku zadowolonych było aż 89 proc. przedsiębiorców, z 2018 już 82 proc., a z 2019 - 74 proc. Gorsze oceny s± prawdopodobnie zwi±zane ze spadkiem kondycji finansowej czę¶ci firm w tym roku. Niektóre z nich mogły już także odczuć spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego, który był w ostatnich latach bardzo wysoki, a teraz zaczyna wyhamowywać – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Z ostatniego roku najbardziej zadowolone s± firmy ¶rednie (między 50 a 249 pracowników). Jako dobry oceniła go co druga, a jako raczej dobry co trzecia. Gorzej jest w mniejszych przedsiębiorstwach. Do nieudanych, 2019 rok zaliczyła co czwarta mikro (do 9 pracowników) i co pi±ta mała firma (10-49 pracowników).

2020 pod znakiem klientów

Najważniejsze zadania w 2020 roku dla większo¶ci przedsiębiorstw z sektora M¦P s± zwi±zane z klientami. Jak wynika z badania Diners Club Polska, 36 proc. firm jako główny cel stawia sobie pozyskanie nowych kontrahentów oraz nabywców ich produktów i usług. Na drugim miejscu (30 proc.) jest utrzymanie obecnych klientów.

- Nadal najwięcej firm z sektora M¦P chce przede wszystkim szukać nowych klientów. Warto jednak zwrócić uwagę, że odsetek przedsiębiorców, którzy skupiaj± się na zwiększaniu skali działania z roku na rok maleje. Jeszcze w 2017 roku taki cel na pierwszym miejscu stawiało sobie 51 proc. firm – o 15 proc. więcej niż teraz. Zwi±zane jest to między innymi z systematycznym wzrostem liczby przedsiębiorstw, które chc± się skupić na utrzymaniu obecnych klientów. Jeszcze dwa lata temu było ich zaledwie 14 proc., teraz już 30 proc. – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Na trzecim miejscu s± inwestycje, które będ± najważniejszym zadaniem dla 14 proc. firm. Z 9 do 11 proc. wzrosła liczba przedsiębiorców planuj±cych ograniczenie kosztów. Podobnie jak w 2017 roku, 7 proc. badanych jako główny cel stawia sobie zwiększenie zatrudnienia.

- Najważniejsze zmiany w celach, jakie stawiaj± sobie przedsiębiorcy s± zwi±zane między innymi z kondycj± finansow± i koniunktur±. Systematycznie ro¶nie liczba firm, które przewiduj± pogorszenie swojej kondycji finansowej. Stopniowo spowalnia także dynamika wzrostu gospodarczego. To sprawiło, że więcej przedsiębiorców chce się skupić przede wszystkim na już pozyskanych klientach oraz ograniczać koszty – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Na podstawie informacji firmy Diners Club Polska

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatno¶ci