Cauhe Power Press 1000Poprzedni artykuł 

Top Gra­phic Ma­chi­ne­ry od­dał do użyt­ku kolejną w Pol­sce kom­plet­ną li­nie do sztan­co­wa­nia puz­zli CAUHE POWER PRESS 1000. Nasz klient za­mówił u nas naj­wy­ższy mo­del, który po­zwa­la na sztan­co­wa­nie z for­ma­tu 500 x 700mm do 1000 ele­men­tów puz­zli w jednym cyklu przy grubości materiału 1.75mm lub 2.25mm.

Ca­ły pro­ces od­by­wa się au­to­ma­tycz­nie, co po­zwa­la na osi­ągnie­cie wy­so­kiej wy­daj­no­ści oraz pe­łną kon­tro­lę ka­żde­go wy­sztan­co­wa­ne­go ar­ku­sza dzi­ęki za­sto­so­wa­niu ka­mer. Li­nia po­sia­da au­to­ma­tycz­ny mły­nek oraz sys­tem pa­ko­wa­nia wysztancowanych puzlli.

Fir­ma Cau­he od wie­lu lat spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji ma­szyn do pre­cy­zyj­ne­go sztan­co­wa­nia trud­nych ma­te­ria­łów, ta­kich jak tek­tu­ra li­ta, kar­ton, tek­tu­ra fa­li­sta oraz wszel­kie­go ro­dza­ju ma­te­ria­łów z two­rzyw sztucz­nych z mo­żli­wo­ścią za­sto­so­wa­nia tzw. go­rących no­ży.

W na­szej ofer­cie po­sia­da­my kom­plet­ne sys­te­my do sztanco­wa­nia puz­zli, ele­men­tów gier plan­szo­wych, oraz sztanc­ty­gle od for­ma­tu 50 x 70cm do 180 x 320cm oraz gi­lo­ty­ny wiel­ko­for­ma­to­we. Ogrom­ną za­le­tą na­szych ma­szyn Cau­he jest to, że ma­szy­ny pro­du­ko­wa­ne są w Hisz­pa­nii, co spra­wia, że ma­szy­ny są naj­wy­ższej ja­ko­ści.

Na podstawie informacji firmy Top Gra­phic Ma­chi­ne­ry

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności