SK Recykling zaprasza do współpracyPoprzedni artykuł 

Fi­r­ma SK Re­­cy­­kling dzia­­ła na ry­n­ku od bli­­sko 10 lat. Obe­c­nie je­­ste­­śmy zna­­czącym w Po­l­sce do­­sta­w­cą ma­­ku­­la­­tu­­ry do pa­­pie­r­ni. Cie­­szy­­my się opi­­nią zna­­ko­­mi­­te­­go i nie­­za­­wo­d­ne­­go Par­t­ne­­ra.

NASZA FIRMA – TWÓJ PARTNER

 • Je­­ste­­śmy fi­r­mą, która nie­­u­sta­n­nie się roz­­wi­­ja.
 • Ma­k­sy­­ma­­li­­zu­­je­­my na­­szą wie­­dzę i do­­świa­d­cze­­nie w prze­­twa­­rza­­niu od­pa­­dów w su­­ro­w­ce go­­to­­we do po­­no­w­nej obrób­ki.
 • Ofe­­ru­­je­­my naj­le­p­sze w swo­­jej dzie­­dzi­­nie usłu­­gi zwi­­ąza­­ne go­­spo­­da­r­ką od­pa­­da­­mi po­­pro­­du­k­cy­j­ny­­mi.
 • Na­­sze pro­­ce­­sy zbie­­ra­­nia oraz prze­­twa­­rza­­nia od­pa­­dów opa­r­te są na no­­wo­­cze­­snych spo­­so­­bach pra­­cy.
 • Bu­­du­­je­­my dłu­­go­­tr­wa­­łe re­­la­­cje z na­­szy­­mi klie­n­ta­­mi i do­­sta­w­ca­­mi. Ak­tu­­a­l­nie je­­ste­­śmy zna­­czącym w Po­l­sce do­­sta­w­cą ma­­ku­­la­­tu­­ry do pa­­pie­r­ni. Cie­­szy­­my się opi­­nią zna­­ko­­mi­­te­­go i nie­­za­­wo­d­ne­­go Par­t­ne­­ra.

NASZA DROGA DO CELU – TWÓJ SUKCES

 • Ro­­zwój ka­­żde­­go dnia.
 • Co­­dzie­n­ny wkład w po­­pra­­wę śro­­do­­wi­­ska na­­tu­­ra­l­ne­­go.
 • In­no­­wa­­cy­j­no­­ść i spe­­cja­­li­­za­­cja.
 • Do­­sto­­so­­wy­­wa­­nie do in­­dy­­wi­­du­­a­l­nych po­­trzeb.
 • Pro­­fe­­sjo­­na­l­na ob­słu­­ga.
 • Pe­w­no­­ść i sta­­bi­l­no­­ść w od­bio­­rach.
 • Gwa­­ra­n­cja za­­do­­wo­­le­­nia ze współpra­­cy.

OFERTA DLA FIRM

Wy­­cho­­dzi­­my na­­prze­­ciw ocze­­ki­­wa­­niom Klie­n­tów re­­a­li­­zu­­jąc ko­m­ple­k­so­­we usłu­­gi zwi­­ąza­­ne z re­­cy­­kli­n­giem su­­ro­w­ców.

Za­­kres świa­d­czo­­nych usług:

SKUP MAKULATURY

(ulo­t­ki, ga­­ze­­ty, ksi­­ążki, opa­­ko­­wa­­nia ka­r­to­­no­­we, te­k­tu­­ra fa­­li­­sta, te­k­tu­­ra li­­ta, pa­­pier opa­­ko­­wa­­nio­­wy, ga­­ze­­ty, pa­­pie­­ry i ści­n­ki dru­­ka­r­skie, ści­n­ki z ni­sz­cza­­rek biu­­ro­­wych, pa­­pie­­ry biu­­ro­­we i re­­kla­­mo­­we)

 • współpra­­cu­­je­­my m.in. z dru­­ka­r­nia­­mi, ce­n­tra­­mi lo­­gi­­sty­cz­ny­­mi, szko­­ła­­mi, przed­sz­ko­­la­­mi, skle­­pa­­mi oraz za­­kła­­da­­mi pro­­du­k­cy­j­ny­­mi,
 • od­bie­­ra­­my ma­­ku­­la­­tu­­rę od Klie­n­ta wła­­snym trans­­po­r­tem na te­­re­­nie Wie­l­ko­­po­l­ski,
 • wy­­sta­­wia­­my ka­r­ty prze­­ka­­za­­nia od­pa­­dów (KPO).

SKUP TWORZYW SZTUCZNYCH

(fo­­lie opa­­ko­­wa­­nio­­we PE, LDPE, HDPE, pa­­ski opa­­ko­­wa­­nio­­we do bi­n­do­­wa­­nia, in­­ne wy­­bra­­ne two­­rzy­­wa z grup PE, PP, PS i PCV)

 • od­bie­­ra­­my fo­­lię m.in. ze skle­­pów, hu­r­to­w­ni, za­­kła­­dów pro­­du­k­cy­j­nych, ce­n­trów lo­­gi­­sty­cz­nych,
 • od­bie­­ra­­my fo­­lię od Klie­n­ta wła­­snym trans­­po­r­tem na te­­re­­nie Wie­l­ko­­po­l­ski,
 • wy­­sta­­wia­­my ka­r­ty prze­­ka­­za­­nia od­pa­­dów (KPO).

SKUP ZŁOMU

(złom sta­­lo­­wy i me­­ta­­le ko­­lo­­ro­­we: mie­­dź, alu­­mi­­nium, mo­­si­­ądz, brąz, ołów, cynk, stal nie­­r­dze­w­na)

 • za­­pe­w­nia­­my ko­m­ple­k­so­­we roz­­wi­­ąza­­nia w za­­kre­­sie sku­­pu, trans­­po­r­tu oraz obro­­tu zło­­mem sta­­lo­­wym oraz zło­­mem me­­ta­­li ko­­lo­­ro­­wych w opa­r­ciu o wy­­ma­­ga­­ne w te­­go ty­­pu dzia­­ła­l­no­­ści ze­­zwo­­le­­nia,
 • ​za­­kup zło­­mu pro­­wa­­dzi­­my w opa­r­ciu o za­­mówie­­nia do­­ra­­źne, jak i dłu­­go­­te­r­mi­­no­­we umo­­wy, uwzględ­nia­­jące wa­­ha­­nia ko­­niun­k­tu­­ra­l­ne na ry­n­ku bra­­nży hu­t­ni­­czej,
 • sto­­su­­je­­my różno­­ra­­kie wa­­ru­n­ki pła­t­no­­ści, do­­sto­­so­­wa­­ne do in­­dy­­wi­­du­­a­l­nych ocze­­ki­­wań Klie­n­ta,
 • wy­­sta­­wia­­my ka­r­ty prze­­ka­­za­­nia od­pa­­dów (KPO).

​Na­­szym ko­n­tra­­he­n­tom ofe­­ru­­je­­my:

 • spra­w­ną oraz pro­­fe­­sjo­­na­l­ną ob­słu­­gę,
 • te­r­mi­­no­­wo­­ść oraz gwa­­ra­n­cję re­­a­li­­zo­­wa­­nych zle­­ceń,
 • wła­­sny trans­­port,
 • atra­k­cy­j­ne ce­­ny,
 • rze­­te­l­ną kla­­sy­­fi­­ka­­cję sku­­po­­wa­­nych od­pa­­dów,
 • wy­­sta­­wia­­my ka­r­tę prze­­ka­­za­­nia od­pa­­dów,
 • za­­pe­w­nia­­my do­­ku­­me­n­ty po­­twie­r­dza­­jące re­­cy­­kling i po­­twie­r­dza­­jące odzysk.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności