Promocja foliowania powyżej formatu 1050 x 750 mmPoprzedni artykuł 

Firma Follak oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na promocje cenowe w przypadku foliowania arkuszy drukowych powyżej !!! formatu papieru 750 x 1050 mm. Promopcja trwa przez cały okres wakacyjny 2017 roku. Zapraszamy !! Zapytania proszę kierować na adres e-mail krakow@follak.com.pl z dopiskiem "PROMOCJA FOLIOWANIA"

Na po­cząt­ku ma­ja 2017 ro­ku, w kra­kow­skim od­dzia­le fir­my Fol­lak – uru­cho­mio­no la­mi­na­tor w mak­sy­mal­nym for­ma­cie 1220x1650 mm .

Za­pra­sza­my wszyst­kich do sko­rzy­sta­nia z na­szych usług la­mi­no­wa­nia.

- prak­tycz­nie wszyst­ki­mi do­stęp­ny­mi na ryn­ku fo­lia­mi po­cząw­szy od fo­lii BOPP ma mo­kro i na go­rąco , po­przez fo­lie PET, na fo­liach me­ta­li­zo­wa­nych pod za­druk UV i ho­lo­gra­ficz­nych ko­ńcząc.

Dodane 20.06.2017 r. przez Grzegorz Solarczyk, Follak Kraków.
 Produkcja: WebFabrika 1999-2018 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności