SK Re­­cy­­kling za­­pra­­sza do współpra­­cy. Ge­pard Bi­zne­su 2017Poprzedni artykuł 

Fi­­r­ma SK Re­­­cy­­­kling dzia­­­ła na ry­­n­ku od bli­­­sko 10 lat. Obe­­c­nie je­­­ste­­­śmy zna­­­czącym w Po­­l­sce do­­­sta­­w­cą ma­­­ku­­­la­­­tu­­­ry do pa­­­pie­­r­ni. Cie­­­szy­­­my się opi­­­nią zna­­­ko­­­mi­­­te­­­go i nie­­­za­­­wo­­d­ne­­­go Pa­r­t­ne­­­ra.

NASZA FIRMA – TWÓJ PARTNER

 • Je­­­ste­­­śmy fi­­r­mą, która nie­­­u­­sta­­n­nie się roz­­­wi­­­ja.
 • Ma­­k­sy­­­ma­­­li­­­zu­­­je­­­my na­­­szą wie­­­dzę i do­­­świa­­d­cze­­­nie w prze­­­twa­­­rza­­­niu od­pa­­­dów w su­­­ro­­w­ce go­­­to­­­we do po­­­no­­w­nej obrób­ki.
 • Ofe­­­ru­­­je­­­my naj­le­­p­sze w swo­­­jej dzie­­­dzi­­­nie usłu­­­gi zwi­­­ąza­­­ne go­­­spo­­­da­­r­ką od­pa­­­da­­­mi po­­­pro­­­du­­k­cy­­j­ny­­­mi.
 • Na­­­sze pro­­­ce­­­sy zbie­­­ra­­­nia oraz prze­­­twa­­­rza­­­nia od­pa­­­dów opa­­r­te są na no­­­wo­­­cze­­­snych spo­­­so­­­bach pra­­­cy.
 • Bu­­­du­­­je­­­my dłu­­­go­­­tr­wa­­­łe re­­­la­­­cje z na­­­szy­­­mi klie­­n­ta­­­mi i do­­­sta­­w­ca­­­mi. Ak­tu­­­a­­l­nie je­­­ste­­­śmy zna­­­czącym w Po­­l­sce do­­­sta­­w­cą ma­­­ku­­­la­­­tu­­­ry do pa­­­pie­­r­ni. Cie­­­szy­­­my się opi­­­nią zna­­­ko­­­mi­­­te­­­go i nie­­­za­­­wo­­d­ne­­­go Pa­r­t­ne­­­ra.

NASZA DROGA DO CELU – TWÓJ SUKCES

 • Ro­­­zwój ka­­­żde­­­go dnia.
 • Co­­­dzie­­n­ny wkład w po­­­pra­­­wę śro­­­do­­­wi­­­ska na­­­tu­­­ra­­l­ne­­­go.
 • In­no­­­wa­­­cy­­j­no­­­ść i spe­­­cja­­­li­­­za­­­cja.
 • Do­­­sto­­­so­­­wy­­­wa­­­nie do in­­­dy­­­wi­­­du­­­a­­l­nych po­­­trzeb.
 • Pro­­­fe­­­sjo­­­na­­l­na ob­słu­­­ga.
 • Pe­­w­no­­­ść i sta­­­bi­­l­no­­­ść w od­bio­­­rach.
 • Gwa­­­ra­­n­cja za­­­do­­­wo­­­le­­­nia ze współpra­­­cy.

OFERTA DLA FIRM

Wy­­­cho­­­dzi­­­my na­­­prze­­­ciw ocze­­­ki­­­wa­­­niom Klie­­n­tów re­­­a­­li­­­zu­­­jąc ko­­m­ple­­k­so­­­we usłu­­­gi zwi­­­ąza­­­ne z re­­­cy­­­kli­­n­giem su­­­ro­­w­ców.

Za­­­kres świa­­d­czo­­­nych usług:

SKUP MAKULATURY

(ulo­­t­ki, ga­­­ze­­­ty, ksi­­­ążki, opa­­­ko­­­wa­­­nia ka­­r­to­­­no­­­we, te­­k­tu­­­ra fa­­­li­­­sta, te­­k­tu­­­ra li­­­ta, pa­­­pier opa­­­ko­­­wa­­­nio­­­wy, ga­­­ze­­­ty, pa­­­pie­­­ry i ści­­n­ki dru­­­ka­­r­skie, ści­­n­ki z ni­­sz­cza­­­rek biu­­­ro­­­wych, pa­­­pie­­­ry biu­­­ro­­­we i re­­­kla­­­mo­­­we)

 • współpra­­­cu­­­je­­­my m.in. z dru­­­ka­­r­nia­­­mi, ce­­n­tra­­­mi lo­­­gi­­­sty­­cz­ny­­­mi, szko­­­ła­­­mi, przed­sz­ko­­­la­­­mi, skle­­­pa­­­mi oraz za­­­kła­­­da­­­mi pro­­­du­­k­cy­­j­ny­­­mi,
 • od­bie­­­ra­­­my ma­­­ku­­­la­­­tu­­­rę od Klie­­n­ta wła­­­snym trans­­­po­­r­tem na te­­­re­­­nie Wie­­l­ko­­­po­­l­ski,
 • wy­­­sta­­­wia­­­my ka­­r­ty prze­­­ka­­­za­­­nia od­pa­­­dów (KPO).

SKUP TWORZYW SZTUCZNYCH

(fo­­­lie opa­­­ko­­­wa­­­nio­­­we PE, LDPE, HDPE, pa­­­ski opa­­­ko­­­wa­­­nio­­­we do bi­­n­do­­­wa­­­nia, in­­­ne wy­­­bra­­­ne two­­­rzy­­­wa z grup PE, PP, PS i PCV)

 • od­bie­­­ra­­­my fo­­­lię m.in. ze skle­­­pów, hu­­r­to­­w­ni, za­­­kła­­­dów pro­­­du­­k­cy­­j­nych, ce­­n­trów lo­­­gi­­­sty­­cz­nych,
 • od­bie­­­ra­­­my fo­­­lię od Klie­­n­ta wła­­­snym trans­­­po­­r­tem na te­­­re­­­nie Wie­­l­ko­­­po­­l­ski,
 • wy­­­sta­­­wia­­­my ka­­r­ty prze­­­ka­­­za­­­nia od­pa­­­dów (KPO).

SKUP ZŁOMU

(złom sta­­­lo­­­wy i me­­­ta­­­le ko­­­lo­­­ro­­­we: mie­­­dź, alu­­­mi­­­nium, mo­­­si­­­ądz, brąz, ołów, cynk, stal nie­­­r­dze­­w­na)

 • za­­­pe­­w­nia­­­my ko­­m­ple­­k­so­­­we roz­­­wi­­­ąza­­­nia w za­­­kre­­­sie sku­­­pu, trans­­­po­­r­tu oraz obro­­­tu zło­­­mem sta­­­lo­­­wym oraz zło­­­mem me­­­ta­­­li ko­­­lo­­­ro­­­wych w opa­­r­ciu o wy­­­ma­­­ga­­­ne w te­­­go ty­­­pu dzia­­­ła­­l­no­­­ści ze­­­zwo­­­le­­­nia,
 • ​za­­­kup zło­­­mu pro­­­wa­­­dzi­­­my w opa­­r­ciu o za­­­mówie­­­nia do­­­ra­­­źne, jak i dłu­­­go­­­te­­r­mi­­­no­­­we umo­­­wy, uwzględ­nia­­­jące wa­­­ha­­­nia ko­­­niu­n­k­tu­­­ra­­l­ne na ry­­n­ku bra­­­nży hu­­t­ni­­­czej,
 • sto­­­su­­­je­­­my różno­­­ra­­­kie wa­­­ru­­n­ki pła­­t­no­­­ści, do­­­sto­­­so­­­wa­­­ne do in­­­dy­­­wi­­­du­­­a­­l­nych ocze­­­ki­­­wań Klie­­n­ta,
 • wy­­­sta­­­wia­­­my ka­­r­ty prze­­­ka­­­za­­­nia od­pa­­­dów (KPO).

​Na­­­szym ko­­n­tra­­­he­­n­tom ofe­­­ru­­­je­­­my:

 • spra­­w­ną oraz pro­­­fe­­­sjo­­­na­­l­ną ob­słu­­­gę,
 • te­­r­mi­­­no­­­wo­­­ść oraz gwa­­­ra­­n­cję re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­nych zle­­­ceń,
 • wła­­­sny trans­­­port,
 • atra­­k­cy­­j­ne ce­­­ny,
 • rze­­­te­­l­ną kla­­­sy­­­fi­­­ka­­­cję sku­­­po­­­wa­­­nych od­pa­­­dów,
 • wy­­­sta­­­wia­­­my ka­­r­tę prze­­­ka­­­za­­­nia od­pa­­­dów,
 • za­­­pe­­w­nia­­­my do­­­ku­­­me­­n­ty po­­­twie­­r­dza­­­jące re­­­cy­­­kling i po­­­twie­­r­dza­­­jące odzysk.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności