polecamy
firmy przedstawiające pełną ofertę w naszym portalu
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej...
wiadomości
najnowsze wiadomości:
Zalety outsourcingu tekstyliów przemysłowych dla rzemieślników i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych
HP przedstawia kolejne zobowiązania w tegorocznym Sustainable Impact Report
Miraclon – Kodak Flexcel Solutions w „nowym domu”
Nowa maszyna drukująca Manroland Sheetfed wzbogaca park sprzętowy drukarni internetowej Caffeprint.eu
2care4 z linią do lakierowania UV Grafmasz
Packaging Design Center już otwarte – nowa inwestycja Antalis w Polsce
Callas wprowadza nową aktualizację dla pdfToolbox 10.2
Elementy Michelmana do użytku w opakowaniach kompostowalnych HP Indigo na Dscoop Edge PortAventura
EyeC uruchamia nowe oprogramowanie do przeglądania dziennika kontroli
Dwa nowe plotery drukujące Agfa w firmie BMT: większy potencjał zadrukowywania podłoży sztywnych i giętkich

recepcja
Zaloguj się
e-mail  
hasło  
  (przypomnij hasło)
Zarejestruj się za darmo

Drukarka kolorowych etykiet LX400e / Etykieciarka
2019-01-11 12:58:29 | IP: 83.6.202.134 | PRZECZYTANO 161 RAZY

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą:

grzegorz
e-mail:
tel. [nie podano]
 
Dru­kar­ka ety­kiet LX400e do­star­cza pro­fe­sjo­nal­nej ja­ko­ści ety­kiet dla wszyst­kich ni­sko­na­kła­do­wych wy­ro­bów two­jej pro­duk­cji. LX400e jest ide­al­nym roz­wi­ąza­niem dla firm zaj­mu­jących się ni­sko­na­kła­do­wą pro­duk­cją wy­ro­bów spo­żyw­czych, win i na­po­jów, wy­ro­bów hi­gie­ny oso­bi­stej, ko­sme­ty­ków, su­ple­men­tów die­ty, spe­cy­fi­ków me­dy­cy­ny nie­kon­wen­cjo­nal­nej, ar­ty­ku­łów zoo­lo­gicz­nych, pro­duk­tów po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go etc.

Urządze­nie do­sko­na­le na­da­je się do prze­pro­wa­dza­nia te­stów mar­ke­tin­go­wych różnych pro­jek­tów ety­kiet, przed osta­tecz­nym od­da­niem ich do na­dru­ku wiel­ko­na­kła­do­we­go. Mo­że ta­kże słu­żyć do dru­ku ety­kiet pro­mo­cyj­nych, czy iden­ty­fi­ka­cyj­nych ety­kiet z ko­dem kre­sko­wym na­kle­ja­nych na opa­ko­wa­nia pro­duk­tów itp.

Sze­ro­ki wy­bór ety­kiet w tym mo­żli­wo­ść na­dru­ku na ety­kietach wo­do­od­por­nych!

LX400e umo­żli­wia druk ety­kiet, ozna­ko­wań czy bi­le­tów na sze­ro­kiej ga­mie ma­te­ria­łów do na­dru­ku, za­rów­no na pa­pie­rze ma­to­wym, jak i błysz­czącym, a na­wet wy­ko­na­nie ety­kiet wo­do­od­por­nych na spe­cjal­nym pa­pie­rze po­kry­tym uni­kal­ną po­wło­ką, która tr­wa­le wi­ąże atra­ment z podło­żem. Ety­kie­ty wy­dru­ko­wa­ne na tym pa­pie­rze nie tyl­ko po­sia­da­ją wy­so­ki po­łysk, ale są ta­kże wy­so­ce od­por­ne na za­dra­pa­nia i za­bru­dze­nie i fak­tycz­nie wodood­por­ne. Na­da­ją się do za­sto­so­wa­nia wszędzie tam, gdzie ma­my do czy­nie­nia z wil­go­cią.

Sze­ro­ko­ść ety­kie­ty mo­że za­wie­rać się w prze­dzia­le 0.75–4 ca­li, a mak­sy­mal­na dłu­go­ść ety­kie­ty mo­że wy­no­sić do 24 ca­li. Je­śli in­te­re­su­ją Cię ety­kie­ty o in­nych roz­mia­rach prze­ślij nam za­py­ta­nie okre­śla­jąc roz­miar ety­kiet i po­trzeb­ny na­kład.

Stan techniczny (w skali 1-10): 10

Cena: do uzgodnienia

Możliwość zobaczenia maszyny: Warszawa

Odwiedź nasze strony www

Dodaj odpowiedź
 

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności