polityka prywatności serwisu polska poligrafia druk.info.pl

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, którego akceptacja jest niezbędna w celu założenia konta lub dodania ogłoszenia.
O bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dba Maciej Tryburcy, właściciel Serwisu Polska Poligrafia druk.info.pl, znajdującego się pod adresem elektronicznym druk.info.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WebFabrika Maciej Tryburcy z siedzibą przy ul. Podleśnej 4, 05-462 Malcanów, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez wójta gminy Wiązowna pod numerem 2916, NIP: 526-105-01-00, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem redakcja@druk.info.pl.
Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych.

1. Zbieranie danych
1) Serwis Polska Poligrafia druk.info.pl zbiera dane osób odwiedzających jego stronę www.
2) Podczas przeglądania stron Serwisu Polska Poligrafia druk.info.pl pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą powszechnie używanych narzędzi informatycznych, takich jak „cookies”.
3) Administratorem danych osobowych jest firma WebFabrika Maciej Tryburcy z siedzibą przy ul. Podleśnej 4, 05-462 Malcanów.

2. Rodzaj zbieranych danych osobowych
W przypadku chęci założenia konta lub dodania ogłoszenia, będą Państwo poproszeni o podanie niezbędnych danych, a w szczególności imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

3. Wykorzystywanie zebranych danych
1) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu założenia konta lub dodania ogłoszenia.
2) Dane podane przez Państwa wykorzystywane są dla działania Serwisu oraz dla zapewnienia kontaktu.
3) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) RODO.
4) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
5) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Mechanizm cookies
1) Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Serwis Polska Poligrafia druk.info.pl usługi do potrzeb Użytkowników.
2) Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów. W swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów.

5. Adresy IP
Serwis Polska Poligrafia druk.info.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych.

6. Cookies innych podmiotów
1) Serwis Polska Poligrafia druk.info.pl korzysta z usług firmy Google LLC w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony www oraz publikacji reklam.
2) Zawsze mają Państwo możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

7. Dostęp do danych
1) Do danych osobowych zbieranych przez Serwis Polska Poligrafia druk.info.pl mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu. Dane użytkownika mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną,
2) Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Preferencje
W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres redakcja@druk.info.pl.

9. Możliwość modyfikacji danych
1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Użytkownik dokonuje wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie woli przesłanie na adres redakcja@druk.info.pl.
2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został zrealizowany ostatni kontakt z Serwisem Polska Poligrafia druk.info.pl.

10. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
1) Właściciel Serwisu Polska Poligrafia druk.info.pl, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników przetwarza zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2) Serwis Polska Poligrafia druk.info.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingowa Ceti s.c. z siedzibą w Krakowie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego serwera zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
3) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

11. Kontakt
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: redakcja@druk.info.pl.

12. Zmiany Polityki Prywatności
Serwis Polska Poligrafia druk.info.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data okreœlona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności