regulamin serwisu polska poligrafia druk.info.pl

I. Postanowienia wstępne
II. Definicje
III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
IV. Dostęp do zamieszczania Ogłoszenia
V. Zamieszczanie i edycja Ogłoszenia
VI. Zasady odpowiedzialności
VII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę WebFabrika Maciej Tryburcy na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Polska Poligrafia druk.info.pl.
2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Polska Poligrafia druk.info.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator -- firma WebFabrika Maciej Tryburcy z siedzibą w Malcanowie (ul. Podleśna 4, 05-462 Malcanów), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez wójta gminy Wiązowna pod numerem 2916, NIP: 526-105-01-00, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem redakcja@druk.info.pl;

Serwis Polska Poligrafia druk.info.pl albo Serwis -- serwis internetowy pod nazwą Polska Poligrafia druk.info.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej druk.info.pl;

Ogłoszenie -- sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące kupna lub sprzedaży maszyn poligraficznych, akcesoriów, materiałów, oferowania lub przyjmowania zleceń i pracy itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar -- oferowana rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik -- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto -- przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu przez panel administracyjny;

Regulamin -- niniejszy regulamin;

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której dotyczy Ogłoszenie.
3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczane są dane kontaktowe Użytkownika i jego adres IP.
4. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
6. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
7. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z podaną Polityką Prywatności.

IV. Dostęp do zamieszczania Ogłoszenia
1. Zamieszczenie Ogłoszenia może nastąpić zarówno bez tworzenia Konta jak i po utworzenia Konta.
2. W pierwszym przypadku, Użytkownik proszony jest o podane ważnego adresu e-mail, na który wysyłana jest wiadomość z linkiem do formularza ogłoszeniowego. W drugim przypadku formularz jest dostępny po zalogowaniu się.
3. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Ogłoszeń w celu ich modyfikacji i usuwania.
4. Zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
5. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
6. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@druk.info.pl.

V. Zamieszczanie i edycja Ogłoszenia
1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Polska Poligrafia druk.info.pl wymaga wybrania właściwej kategorii Serwisu i wypełnienia formularza, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia, dodania zdjęć i zaakceptowania Regulaminu.
2. Użytkownik zalogowany na swoje Konto może modyfikować treść Ogłoszenia lub je usunąć, zaś Regulamin akceptuje tylko jeden raz.
3. Użytkownik niezalogowany może przesłać prośbę o modyfikację lub usunięcie Ogłoszenia na adres e-mail: redakcja@druk.info.pl.

VI. Zasady odpowiedzialności
1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
5. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
- powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
- łamiące zasady uczciwej konkurencji,
- naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
- szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora,
- wprowadzające w błąd.
6. Operator nie odpowiada za:
- realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
- działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatora,
- oświadczenia składane przez Użytkownika drugiej stronie transakcji,
7. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia, a także do zablokowania możliwości dodawania Ogłoszeń lub usunięcia Konta Użytkownikowi, który dopuszcza się łamania zasad Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest w Serwisie.
2. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w nim zmian. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Polska Poligrafia druk.info.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności