Wyniki Stora Enso za 2. kwartał 2023: przyspieszenie działań restrukturyzacyjnych wobec otoczenia rynkowego pełnego wyzwańPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 2. kwartał br. Wobec rosnących wyzwań na kluczowych rynkach, na jakich firma jest obecna, kierownictwo koncernu zapowiedziało przyspieszenie zaanonsowanych wcześniej działań restrukturyzacyjnych: zamknięcia celulozowni Sunila w Finlandii, a także zakładu produkującego papiery do tektury falistejDe Hoop w Holandii, jednej z linii wytwarzających papiery do tektury falistej w Ostrołęce i tartaku Näpi w Estonii. Podjęto również kolejne kroki w kierunku dalszej decentralizacji modelu operacyjnego. Posunięcia te mają pozwolić na zwiększenie zysku operacyjnego EBIT o 110 mln euro rocznie.

W 4. kwartale br. zostanie całkowicie wyłączona z produkcji jedna z dwóch maszyn papierniczych w zakładach Anjala. Z kolei w De Lier (Holandia) uruchomiony został nowy zakład wytwarzający opakowania na bazie tektury falistej. Zgodnie z planem przebiega inwestycja realizowana w zakładach Oulu (Finlandia), gdzie na początku 2025 roku rozpocznie działalność nowa linia produkcyjna, wytwarzająca tekturę litą do opakowań jednostkowych.

„Popyt rynkowy w drugim kwartale br. skurczył się w jeszcze większym stopniu. Nasze jednostki biznesowe w bezpośredni sposób odczuwają skutki inflacji i rosnących kosztów życia, jakich doświadczają konsumenci, spadku aktywności w sektorze budowlanym oraz redukcji zapasów magazynowych po stronie klientów – pisze Annica Bresky, CEO koncernu w komunikacie do akcjonariuszy i inwestorów. – Niestety, nie dostrzegamy rychłych oznak poprawy popytu rynkowego i spodziewamy się, że sytuacja ta utrzyma się w większości naszych segmentów również w 2. połowie 2023 roku. W kontekście tego rodzaju turbulencji rynkowych musimy działać, dostosowując się do nich. Koncentrujemy się zatem na obszarach, na które mamy wpływ i które możemy kontrolować: inwestowaniu i poprawianiu przyszłej zyskowności naszych biznesów, zwiększaniu konkurencyjności, kontroli kosztów oraz ograniczeniach w produkcji, umożliwiających właściwe zarządzanie stanami magazynowymi - naszymi i naszych klientów”.

Wyniki Stora Enso za 2. kwartał 2023

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Stora Enso w 2. kwartale br. zamknęły się kwotą 2,374 mld euro, co oznacza spadek o 22% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Zysk operacyjny EBIT spadł – w ujęciu rok do roku – o 93%, zaś marża zysku operacyjnego EBIT obniżyła się do 1,6%. Zysk operacyjny IFRS wyniósł - 253 mln euro. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 146 mln euro, zaś wskaźnik długu do zysku operacyjnego EBITDA wyniósł w 2. kwartale 1,7. Celem firmy jest jego utrzymanie na poziomie nie przekraczającym 2,0. Sprzedaż Stora Enso zrealizowana w 1. półroczu 2023 r. wyniosła 5,095 mld euro, zysk operacyjny EBIT osiągnął poziom 271 mln euro, zaś zysk operacyjny IFRS zamknął się kwotą 5 mln euro.

„Nasze wszystkie jednostki biznesowe, z wyjątkiem Packaging Solutions i Forest, odczuły w 2. kwartale skutki dalszego spowolnienia w popycie rynkowym – kontynuuje Annica Bresky. – W kontekście największych działów – Packaging Materials, Biomaterials i Wood Products, oczekujemy dalszych zawirowań w łańcuchu dostaw i pogorszenia się popytu, w połączeniu z presją marżową wynikającą z wysokich kosztów”.

CEO koncernu wskazuje, że koszty związane z pozyskaniem niektórych surowców spadły, jednak ceny większości z nich – w tym drewna czy chemikaliów – wzrosły do historycznie rekordowych poziomów. „Obecna sytuacja w szczególności dotknęła dział Biomaterials – podkreśla Annica Bresky. – Zaobserwowaliśmy bowiem najszybszy w historii spadek cen celulozy. Na rynku pojawiła się znacząca jej ilość, będąca rezultatem zwiększonych mocy produkcyjnych. Jednocześnie popyt na celulozę pozostaje niski, zaś stany magazynowe w skali globalnej – bardzo wysokie”.

Wszystko to – jak dodaje CEO koncernu – wpłynęło na bardzo słabe wyniki finansowe Stora Enso w 2. kwartale br. „W oczywisty sposób jesteśmy nimi rozczarowani” – pisze Annica Bresky.

Strategiczne inicjatywy mające poprawić odporność na zawirowania rynkowe, konkurencyjność i zyskowność

„Jesteśmy niezwykle zdeterminowani w naszych działaniach, mających budować i wzmacniać odporność Stora Enso na tego rodzaju zawirowania rynkowe – podkreśla Annica Bresky. – Nasze strategiczne wybory wspierane są przez długofalowe czynniki stymulujące zmiany rynkowe oraz globalne mega trendy takie jak: zwiększone zapotrzebowanie na cyrkularne, bazujące na biosurowcach opakowania, dekarbonizacja w branży budowlanej czy elektryfikacja społeczeństwa. Naszym celem jest utrzymanie wzrostów w obu segmentach, na których mamy wiodącą pozycję rynkową, jak też kontynuacja działań w obszarze szeroko rozumianych innowacji. Nasze rozwiązania pomagają w odchodzeniu od gospodarki opartej na paliwach kopalnych, więc Stora Enso ma ważną rolę do odegrania w kontekście całej „zielonej” ekonomii”.

W perspektywie krótkookresowej Annica Bresy wskazuje projekty i inicjatywy mające poprawić zyskowność całej grupy. Wśród nich CEO koncernu wymienia m.in. budowę nowej linii do produkcji tektury litej na opakowania jednostkowe w zakładach w Oulu; zintegrowanie w grupie Stora Enso przejętej przez nią niedawno firmy De Jong Packaging oraz uruchomienie działającego w jej ramach w Holandii zakładu produkującego opakowania na bazie tektury falistej, będącego – jak podkreśla firma – jedną z najnowocześniejszych tego typu fabryk w Europie; rozwój i komercjalizację Lignode – innowacyjnego materiału anodowego wykorzystywanego w produkcji baterii.

„Podejmujemy też kolejne kroki, mające na celu dalsze upraszczanie naszej organizacji i systematyczne wzmacnianie naszych poszczególnych jednostek biznesowych. Niedawno ogłoszone działania restrukturyzacyjne pozwolą wzmocnić konkurencyjność całej grupy w perspektywie długookresowej, zredukować jej złożoność i pozwolić na dostarczanie rozwiązań i usług dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Nadal będziemy redukować koszty, poprawiać wydajność i koncentrować się na alokacji kapitału na rynkach o strategicznym potencjale wzrostu. To są obecnie działania dla nas priorytetowe. Pozwolą one na poprawę zyskowności o ok. 110 mln euro rocznie. Jednocześnie liczba stanowisk funkcyjnych w ramach całej grupy spadnie o 20%”.

Annica Bresky podkreśla, że decyzje o restrukturyzacji czy sprzedaży jednostek produkcyjnych nigdy nie są łatwe: „Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę ich wpływ na zatrudnione przez nas osoby – pisze CEO koncernu. – Jednak posunięcia te są niezbędne, by zoptymalizować naszą bazę zasobów, a w efekcie – ochronić marże, zarówno teraz jak i w przyszłości. Jestem bardzo wdzięczna całemu naszemu zespołowi za zaangażowanie, jakie okazuje w tych pełnych wyzwań czasach”.

Wzmacniając pozycję w obszarze zrównoważonego rozwoju

Annica Bresky podkreśla, że polityka zrównoważonego rozwoju w naturalny sposób wpisuje się we wszystkie działania Stora Enso, w tym w obszary związane z finansami. W ostatnim czasie firma ogłosiła swego rodzaju „mapę drogową” obejmującą obszar emitowanych przez nią papierów wartościowych związanych z działaniami w zakresie „zielonej” ekonomii i zrównoważonego rozwoju. Specjalne „zielone” obligacje o wartości 1 mld euro mają – jak zapowiada Annica Bresky – pomóc w przyspieszeniu proekologicznych działań, realizowanych przez Stora Enso i wesprzeć jej strategię w tym obszarze. „Co więcej, pozyskaliśmy 550 milionów euro w ramach dwustronnych umów kredytowych, aby zapewnić płynność i finansowanie w obecnym otoczeniu biznesowym. Jestem bardzo szczęśliwa, że konsekwentnie czynimy postępy w kontekście wyznaczonych celów środowiskowych, wspierając walkę ze zmianami klimatycznymi, cyrkularność i bioróżnorodność”.

„Nasze wartości umożliwiają adaptację”

Annica Bresky podkreśla, że w ciągu ostatniego roku rynki przeszły dramatyczną zmianę, a zaobserwowana na nich niepewność znacząco wzrosła. „Dla nas oznacza to konieczność stałego dopasowywania się do aktualnej sytuacji, aby w przyszłości móc w odpowiedni sposób wspierać zakładany, długookresowy popyt na odnawialne produkty Stora Enso. Dzięki przyświecającym nam zasadom „przewodzenia” i „robienia tego co właściwe” będziemy w stanie zabezpieczyć naszą działalność w długiej perspektywie czasowej oraz stworzyć jeszcze silniejszą platformę dla długoterminowych, zrównoważonych i zyskownych wzrostów” – podkreśla CEO firmy.

Prognozy rynkowe na 2023 rok

Jak podaje firma w komunikacie podsumowującym pierwsze półrocze 2023 r. oraz w nieco wcześniejszej informacji korygującej jej prognozy na br., oczekiwany w nim zysk operacyjny EBIT będzie nieco niższy od osiągniętego w ub.r. (gdy wyniósł 1,891 mld euro). Firma podkreśla, że perspektywy rynkowe na 2023 r. pozostają niepewne ze względu na niską przewidywalność krótkoterminową, utrzymującą się wysoką inflację, wyższe stopy procentowe i niepewność po stronie konsumentów. 3. kwartał br. będzie zdaniem firmy kolejnym okresem pełnym wyzwań, głównie z uwagi na słabnącą koniunkturę w wielu segmentach rynkowych. Jak podaje Stora Enso, rynek drzewny cierpi z powodu rosnącego zużycia drewna do celów grzewczych oraz braku jego importu z terenu Rosji. To zaś bezpośrednio wpływa na osiągane przez firmę marże i niższą konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do fińskich fabryk koncernu. Firma dodaje, że inne koszty zmienne spadają, ale nadal są wyższe w porównaniu do wcześniej notowanych poziomów.

Kierownictwo podaje, że niekorzystne trendy z 1. kwartału br. – słaby popyt w większości segmentów, w jakich Stora Enso jest obecna oraz mniejsze wolumeny zamawiane przez klientów – utrzymywały się także w kolejnych trzech miesiącach br. Bazując na dostępnych danych makroekonomicznych i specyfice poszczególnych rynków Stora Enso zakłada dalsze osłabienie popytu i dostarczanych wolumenów, zwłaszcza przez działy Packaging Materials, Wood Products i Biomaterials, bez widocznych oznak ożywienia rynkowego.

Wobec powyższego, Stora Enso podejmuje wcześniej wspomniane działania restrukturyzacyjne mające zabezpieczyć realizowane przez firmę marże i zapewnić jej płynność finansową. Firma podkreśla, że dzięki tym inicjatywom będzie w lepszej kondycji finansowej, operacyjnej i strategicznej, aby radzić sobie z wahaniami rynkowymi, jednocześnie inwestując w rozwój opakowań odnawialnych, zrównoważonych rozwiązań budowlanych i innowacji w zakresie biomateriałów.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności