Badania Stora Enso na temat wielorazowych opakowańPoprzedni artykuł 

W ostatnim czasie Stora Enso przeprowadziła badania rynkowe na temat opakowań wielokrotnego użytku. Wzięło w nich udział ponad 7000 osób w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkujących Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy, Polskę i Szwecję. Jak pokazują opublikowane przez firmę wyniki, aż 77% respondentów pozytywnie odniosło się do kwestii zastosowania wielokrotnych opakowań w życiu codziennym.

Stora Enso podkreśla, że opakowania wielorazowego użytku są już obecne w naszym życiu codziennym, np. w branży gastronomicznej (kawa na wynos) czy w kontekście środków czystości do użytku domowego, samodzielnie napełnianych przez klientów w dedykowanych temu punktach. Firma dodaje, że – zakładając potencjalne zmiany w przepisach prawnych obowiązujących w Europie – tego typu opakowania mają szansę pojawić się w większym stopniu w restauracjach i punktach sprzedaży detalicznej. Stora Enso - zadając w swoich badaniach następujące pytania: co może spowodować znaczące rozpowszechnienie wielorazowych opakowań w codziennej rutynie życiowej i jakie materiały stosowane w ich produkcji byłyby tu preferowane - dostrzega fakt, że konsumenci są otwarci na tego typu rozwiązania. Prezentując ich wyniki, firma podkreśla bardzo wysoki (77%) odsetek odpowiedzi, wskazujących na pozytywne nastawienie konsumentów do tego typu rozwiązań. Jednak, gdy przeanalizowano bardziej drobiazgowe pytania, okazało się, że istnieje kilka czynników ograniczających. Z punktu widzenia klienta są to powszechność wdrożenia wielorazowych opakowań; głównie z uwagi na kwestie czystości i wygody. To – jak dodaje Stora Enso – stanowi prawdziwe wyzwanie dla właścicieli marek i sieci sprzedaży detalicznej, które muszą uwzględnić – wdrażając systemy ponownego wykorzystywania opakowań i komunikowania się z rynkiem – informacje o tego typu procesach.

Stora Enso wskazuje na jeszcze jeden ważny jej zdaniem aspekt, związany z samą terminologią. Jak pokazały badania, wielu konsumentów ma problem z właściwą interpretacją słowa „ponowny użytek” i jego praktycznym znaczeniem: część myli bowiem możliwość ponownego wykorzystania tego samego opakowania np. na użytek domowy z przekazywaniem zużytych opakowań sklepom w celu ich ponownego napełnienia i wprowadzenia na rynek. Co więcej, 75% respondentów postrzega recykling opakowań jako formę ich ponownego wykorzystania, zwłaszcza w kontekście przedmiotów codziennego użytku, poddawanych odzyskowi na szeroką skalę, takich jak papier. 78% zapytanych osób zastanawia się też nad względami higienicznymi tego typu rozwiązania i pakowania danego produktu w pojemnik wielokrotnego użytku. Z kolei 22% badanych stwierdziło, że zwrot zużytych opakowań do wyznaczonego punktu byłby dla nich problematyczny i wymagał zbyt dużo zaangażowania.

Respondenci zostali zapytani też o rodzaje materiałów, z których – ich zdaniem – powinno być wykonane opakowanie wielorazowe. Badania pokazały, że tego typu rozwiązanie nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb i oczekiwań konsumentów, ale w kontekście różnych kategorii związanych z produktami spożywczymi preferowaną opcją jest opakowanie kartonowe. Stora Enso podkreśla jednocześnie, że duże znaczenie dla wyborów dokonywanych przez konsumentów ma odzyskiwalność: ponad połowa respondentów uznała karton za preferowany wariant z uwagi na możliwość jego recyklingu (51% odpowiedzi) i łatwość w jego realizacji (52%).

Wnioski z badań – zdaniem Stora Enso

Firma wskazuje, że zjawisko ponownego wykorzystywania różnych przedmiotów nabiera coraz bardziej wyraźnego kształtu w odniesieniu do całego rynku europejskiego i będzie miało wpływ na obraz branży opakowaniowej już w niedalekiej przyszłości. Konsumenci są zaintrygowani tego typu rozwiązaniami, w związku z czym zarówno właściciele marek jak i sieci detalicznych muszą wziąć pod uwagę szereg czynników: np. jak właściwie komunikować się z konsumentami względem sposobu czyszczenia opakowań i ich zwrotu, czy też jakiego rodzaju materiały wybrać z myślą o produkcji opakowań. Stora Enso wskazuje np. na opakowanie wielorazowe wykonane z plastiku i potencjalne wątpliwości z nim związane po stronie osoby, która wspiera zastępowanie tworzyw sztucznych innymi materiałami. Kolejne kwestie ważne z punktu widzenia całego systemu to cykl życia opakowania wielorazowego i jego wpływ na środowisko naturalne po utylizacji; możliwość recyklingu w sytuacji gdy opakowanie nie nadaje się do dalszego użytkowania; zwiększenie wytrzymałości i żywotności opakowania wielorazowego w celu zwiększenia jego popularności wśród konsumentów.

Stora Enso wskazuje, że zarówno opakowanie wielorazowe jak też opakowanie wykonane z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu (np. rozwiązań bazujących na włóknach) mają swoje miejsce w kontekście przyszłego kształtu całej /branży opakowaniowej. Firma dodaje, że materiały wykonane z włókiem mają kluczową rolę do odegrania w systemach ponownego wykorzystywania opakowań, takich jak kartonowe pojemniki na mydło czy detergenty. Zdaniem Stora Enso, tego typu materiały odnawialne wspierają w znaczący sposób wiele aplikacji, dzięki którym ograniczany bądź minimalizowany jest poziom tworzyw sztucznych – także za sprawą innowacyjnych powłok barierowych. Dla właścicieli marek, którzy decydują o rodzaju opakowania, wybór materiału staje się jedną z kluczowych zmiennych. Stora Enso podkreśla, że preferencje konsumentów są tu dość klarowne, jednak będąc właścicielem marki, kluczowym jest zrozumienie, że właściwy wybór materiału zależy od końcowego zastosowania i wpływu opakowania na otoczenie w kontekście całego cyklu życia.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności