Nowy raport TCO Development pozwala firmom unikać ryzyka podczas zakupu sprzętu ITPoprzedni artykuł 

Branża IT, ze względu na zaawansowanie technologiczne dostarczanych urządzeń i materiały wykorzystywane do ich produkcji, powinna zwracać szczególną uwagę na politykę odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Najnowszy raport1 pt. Zrównoważona Rewolucja IT, kluczowa rola niezależnej weryfikacji opracowany przez TCO Development – autora normy certyfikacyjnej TCO Certified. Publikacja wskazuje nabywcom na całym świecie, jak dokładnie i skutecznie weryfikować niezbędne informacje podczas zakupu sprzętu IT.

Tegoroczna edycja raportu TCO Development zawiera ważne wskazówki, jak uniknąć ryzyka związanego z zakupem niecertyfikowanych, lub niewłaściwie certyfikowanych urządzeń IT, skierowane do wszystkich potencjalnych nabywców. Wskazuje też dostępne narzędzia, które pomagają to ryzyko skutecznie ograniczyć. Publikacja, będąca sumą doświadczeń TCO Certified w tym zakresie, została uzupełniona o głosy ekspertów reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, środowisko akademickie, firmy zajmujące się audytem i logistyką.

- Celem najnowszej edycji raportu TCO Development jest udostępnienie nabywcom narzędzi, które pozwolą uniknąć powszechnego ryzyka związanego ze zjawiskami „greenwash” i „bluewash” – w skrócie, fałszywymi oświadczeniami producentów bądź dostawców na temat ich oferty lub produktów. Zadbanie o odpowiednie certyfikacje daje każdej organizacji pewność, że zakupione urządzenia, takie jak komputery, monitory, drukarki czy urządzenia mobilne są nie tylko zgodne z deklaracjami producenta, ale też spełniają normy zrównoważonego rozwoju – mówi Clare Hobby, Dyrektor w TCO Development.

Eko certyfikacje a TCO Certified

Eko Etykiety to narzędzie, które w procesie decyzyjnym pomaga uwzględnić czynnik zrównoważonego rozwoju. Oznakowanie ekologiczne gwarantuje, że dany produkt spełnia wszystkie kryteria w tym zakresie, przeszedł obowiązkową niezależną weryfikację i jest zgodny z polityką odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Pozwala to organizacji na uniknięcie wielu ryzyk, także tych zawartych w umowach z dostawcą.

W przypadku sprzętu IT problem jest bardziej złożony ze względu na zaawansowanie technologiczne, zastosowane materiały i podzespoły. Istnieje powszechne, błędne przekonanie, że większość uznanych ekoznaków obejmuje obowiązkową, niezależną weryfikację zgodności z kryteriami. Tak nie jest. Najlepszą praktyką jest niezależna weryfikacja wszystkich kryteriów dla każdego produktu, ale też fabryki montażu końcowego i właściciela marki – przed i po certyfikacji produktu. Bez żadnych wyjątków. Takim certyfikatem jest TCO Certified.

- Bazowanie jedynie na dostarczonych przez sprzedawcę informacjach i brak możliwości niezależnej ich weryfikacji może narażać nabywców na większe ryzyko finansowe i w konsekwencji utratę reputacji – mówi Felice Alfieri, specjalista ds. polityki zgodności (Policy Officer) w Komisji Europejskiej.

TCO na rzecz zrównoważonego środowiska pracy

Po latach pracy nad wprowadzeniem zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w branży IT, organizacja TCO dążyła do tego, by zwiększyć tempo zrównoważonej produkcji. Egzekwowanie nowych praktyk w gigantycznym sektorze technologicznym rozsianym na kilku kontynentach wymagało bardziej efektywnych metod niż te, które dotychczas wdrożono. Dlatego w 2018 roku spółka uruchomiła Listę Akceptowalnych Fabryk certyfikowanych normą TCO Certified (TCO Certified Accepted Factory List). Od momentu jej uruchomienia w 2018 roku, 32 fabryki zostały usunięte z listy, większość z powodu braku zaangażowania w kryteria TCO Certified. Niemniej, w ogólnym ujęciu standard zakładów pracy znacznie się poprawił – są bardziej bezpieczne. Coraz więcej fabryk stara się również spełnić bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie audytów, aby poprawić swój marker ryzyka na liście zaakceptowanych zakładów produkcyjnych certyfikowanych przez TCO.

- Jest niezwykle ważne, aby w trakcie procesu zamówień organizacje miały możliwość otrzymywania certyfikacji związanych z wpływem zamawianych produktów na ochronę środowiska i społeczeństwo, włączając w to łańcuch dostaw i jego pracowników – mówi Clare Hobby, Dyrektor w TCO Development.

Jak wynika z raportu, fabryki dążące do uzyskania zgodności z normą TCO Certified będą musiały poprawić kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, godzinami pracy oraz świadomością kierownictwa w zakresie wymogów odpowiedzialności społecznej. Jednak nawet w regularnie audytowanych fabrykach często występują pewne odstępstwa od kryteriów TCO Certified, tzw. niezgodności. Ważne jest to, aby właściciel marki czy zakładu produkcyjnego byli zaangażowani i zobowiązani do wdrożenia działań naprawczych. Tylko taki system odpowiedzialności i dialogu zapewnia długotrwałą poprawę warunków w fabryce. W przypadku stwierdzenia niezgodności, ustala się plan działań korygujących z jasno określonym terminem ich usunięcia. Fabryki, które nie wdrożą tych działań naprawczych na czas, nie będą mogły produkować certyfikowanych produktów.

- Miliony pracowników w łańcuchu dostaw często borykają się z niskimi płacami, niebezpiecznymi warunkami pracy, są też nierzadko pozbawieni ochrony socjalnej. Jest to wyraźnie widoczne w branży IT – mówi Parul Sharma, Dyrektor Generalny (CEO) w Academy for Human Rights in Business.

Autorzy Raportu wyodrębnili 3 kluczowe kwestie do zweryfikowania podczas wyboru dostawcy sprzętu IT:

  • Czy oznaczenie zawiera aktualne kryteria w zakresie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw?

  • Czy oznaczenie zawiera obowiązkową, niezależną weryfikację zgodności?

  • Czy oznaczenie zawiera informację o odpowiedzialności producenta/branży i ewentualnych konsekwencjach wynikających z niezgodności?

Pełna wersja raportu Impacts & Insights 2021: Navigating the Sustainable IT Revolution

Na podstawie informacji firmy TCO Development

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności